การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรฐานการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.divahomeinterior.com
จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและ
ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น
ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.divahomeinterior.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.divahomeinterior.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงาน
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
และส่งมายังเว็บไซต์ www.divahomeinterior.com ได้ 3 ช่องทางคือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร เลขที่ 67/94 หมู่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail : diva.hardware@gmail.com
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.divahomeinterior.com คลิกที่นี่

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th