ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.divahomeinterior.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้า
ที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก
(Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฏหมาย
2. บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
3. บริษัทฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ wordpress เวอร์ชั่น 5.5.3.
โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุกสัปดาห์
4. บริษัทฯ ได้ทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ
5. บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
6. บริษัทฯ ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
7. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทเรา
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความปลอดภัยของระบบ
E-mail : diva.hardware@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 095-5456451


นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.divahomeinterior.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์บริษัทเรา ในการรักษาความลับสำหรับ
ข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.divahomeinterior.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และทางโทรศัทพ์
โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง
หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรือบริการอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" คลิกที่นี่
หรือผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.divahomeinterior.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.divahomeinterior.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าหรือบริการต่างๆ
ของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์
เว็บไซต์ของบริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัท อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์
เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมุลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.divahomeinterior.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงานของบริษัทเรา และถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ
และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีกว่าเดิมซึ่งเป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.divahomeinterior.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการดำเนินการ หรือ
2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้เริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้น
เป็นไปตามที่กฏหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฏหมายต้องการตัวอย่างเช่น
เว็บไซต์ www.divahomeinterior.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท
ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฏหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์
www.divahomeinterior.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
เว็บไซต์ www.divahomeinterior.com อาจทำข้อตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่
จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากร
หรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทนั้น
จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.divahomeinterior.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน
อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฏหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.divahomeinterior.com
ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐาน
การรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัท ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.divahomeinterior.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.divahomeinterior.com มีกระบวนการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูล
ที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อทางบริษัทเพื่อแจ้งข้อผิดพลาดหรือแก้ไขได้